Att bygga en drogfri framtid – vår aktiva roll och insatser 

Som ung idag möts du av många utmaningar och risker som kan påverka din framtid. Bland dessa utmaningar är droganvändning en av de mest akuta, vilket inte bara kan äventyra individens välbefinnande utan också påverka hela samhället negativt. I denna kamp är ideella ungdomsorganisationer som vår avgörande för att förebygga droganvändning och främja hälsa och livskvalitet för unga.  

I Unga Drogförebyggare har vi ett tydligt uppdrag: att erbjuda unga alternativa möjligheter och verktyg för att hantera livets utmaningar utan att behöva ta till droger. Genom att erbjuda en trygg och stöttande miljö samt utbildningsinsatser och informationskampanjer strävar vi efter att stärka ungas självkänsla, motståndskraft och beslutsfattande. Vi vill att de ska kunna säga nej till droger och istället välja en hälsosam livsstil. 

Våra insatser: 

 • Kunskapsspridning: Vi tror på kraften i utbildning och information för att förhindra droganvändning. Vi sprider kunskap både genom vår omfattande hemsida, sociala medier och genom att möta ungdomarna på deras egen mark, exempelvis på skolor, festivaler och fritidsgårdar. Vi tillhandahåller evidensbaserat och gediget informationsmaterial om drogernas skadliga effekter och uppmuntrar till samtal och meningsutbyten med ungdomarna. Vi berättar på ett lättsamt sätt om riskerna med droganvändning och presenterar strategier för att säga nej till droger i olika situationer. 
   
 • Drogfria mötesplatser: Drogfria mötesplatser är nödvändiga för att erbjuda barn och unga en trygg och hälsosam miljö där de kan växa och utvecklas utan påverkan av droger. Vi strävar efter att skapa drogfria sammanhang i vardagen för unga genom att främja drogfria zoner i skolor, fritidsgårdar, ungdomsverksamheter och föreningar. För att uppnå detta krävs en gemensam ansträngning, där både vi som organisation och unga själva deltar aktivt i skapandet av sådana miljöer. 
   
  Genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter, utbildningar och tävlingar på våra drogfria mötesplatser arbetar vi för att skapa ett socialt sammanhang som förenar barn och unga. Vår vision sträcker sig från lokal till nationell nivå, där vi vill se drogfria mötesplatser och föreningar över hela landet. Vi tror på ungas kreativitet och engagemang, och vi vill ge dem möjligheter att aktivt delta i skapandet av nya drogfria mötesplatser i sina närområden, tillsammans med andra unga som delar samma önskan att motverka droganvändning. 
   
 • Opinionsbildning: Vi strävar efter att engagera unga i den drogpolitiska debatten genom olika kanaler såsom påverkansarbete gentemot politiker, författande av artiklar och genom politiska kampanjer som syftar till att främja det drogförebyggande arbetet. Genom att samarbeta med andra organisationer, delta i nätverk, arrangera möten med politiker och genomföra namninsamlingar arbetar vi aktivt för att påverka beslutsfattare och driva en drogpolicy som främjar ungdomars hälsa och välbefinnande. 
   
  Vårt mål är att bedriva ett långsiktigt och systematiskt arbete på en strukturell nivå för att adressera och motverka de underliggande orsakerna till droganvändning. Genom att fokusera på att förändra samhällets attityder, lagstiftning och tillgänglighet till droger strävar vi efter att skapa en miljö där unga känner sig stödda och motiverade till att välja en drogfri livsstil. 

Att förebygga droganvändning bland unga är en gemensam resa som kräver engagemang och samarbete från hela samhället. Vi är tacksamma för det stöd vi får från föräldrar, skolor, lokala myndigheter och andra ideella organisationer som delar vårt mål. Tillsammans kan vi göra verklig skillnad och ge unga de verktyg och resurser de behöver för att välja en hälsosam och drogfri livsstil. 

Som en ideell ungdomsorganisation är vi fast beslutna att fortsätta vår kamp mot droganvändning och främja hälsa och livskvalitet för unga. Genom våra insatser och samarbete med samhället hoppas vi kunna skapa en framtid där alla unga har möjlighet att uppnå sin fulla potential och leva ett lyckligt och meningsfullt liv, fritt från droger och negativa påverkningar. Tillsammans kan vi göra skillnad. 

 • Narkotika
 • Amfetamin
 • Cannabis
 • Doping
 • Ecstasy
 • Opiater
 • Kokain
 • LSD
 • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Unga Drogförebyggares integritetspolicy

I detta dokument hittar du information om vilka uppgifter Unga Drogförebyggare (UDF) samlar in om dig som medlem, samt för vilka ändamål, hur länge uppgifterna sparas och vilka som är dina rättigheter. 

UDF:s verksamhet är reglerad av Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

Uppdatering av denna policy
En integritetspolicy är dynamisk och uppdateras regelbundet för att reflektera aktuella lagkrav och organisatoriska förändringar. Vi informerar våra medlemmar när denna policy uppdateras. 

 

Den registrerades rättigheter  

 • Den registrerade har rätt att få veta om och hur UDF har sparat dennes personuppgifter. Med en skriftlig undertecknad begäran kan den registrerade få ut ett registerutdrag över sina personuppgifter.
   
 • Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande personuppgifter, samt be om radering. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås, till exempel om uppgifterna finns i handlingar som UDF sparar för arkivering. 
   
 • Den registrerade har rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till: info@ungadrogforebyggare.se
   
 • Den registrerade har rätt att inge klagomål på UDF personuppgiftsbehandling antingen direkt till UDF eller till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Personuppgiftsansvarig  

UDF är ansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för UDF.
 

UDF:s samverkansparter  

UDF är anordnare av all ungdomsverksamhet inom UDF, därmed bär vi också ansvar för behandling av personuppgifter i samband med verksamhet genomförd med samverkanspart. Samma regler gäller som vid verksamhet utförd av endast UDF.

Överföring av uppgifter till tredje part  

UDF är skyldiga att på begäran överlämna de personuppgifter som statliga myndigheter eller kommuner och landsting bedömer vara nödvändiga för att kunna fullföra sina myndighetsuppgifter.  

UDF överlämnar i vissa fall personuppgifter till underleverantörer för marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål. UDF säkerställer då genom personuppgiftsbiträdesavtal att personuppgifter inte hanteras för andra ändamål.
 

UDF överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. UDF har personuppgiftsbiträdesavtal med sina driftleverantörer som säkerställer att personuppgifter inte överförs till tredje land.

Förklaring av personuppgiftsbiträdesavtal:
Ett personuppgiftsbiträdesavtal är ett kontrakt där en organisation anlitar en annan part för att hantera personuppgifter. Detta avtal reglerar hur dessa uppgifter ska skyddas och användas enligt dataskyddslagar som GDPR. 

 

Hur personuppgifter behandlas och samlas in  

UDF samlar in personuppgifter från den registrerade, antingen via webbformulär, via telefon eller i samband med verksamhet. UDF registrerar i normalfallet namn, födelsedatum (ej födelsenummer), adress, e-post, telefonnummer och uppgifter relaterade till deltagande i verksamheten.  

 

Känsliga personuppgifter

UDF behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande och en förutsättning för statsbidrag. I icke nödvändiga fall undviker vi att samla in känsliga uppgifter, det kallas för att vi personuppgiftsminimerar.
 

Administration av personuppgifter 

UDF behandlar personuppgifter för att: 

 • Administrera deltagande och medlemmar. 
 • Kommunicera med de registrerade.  
 • Tillgodose förordningskrav samt Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågors och andra bidragsgivares krav på att kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska verksamheten. 
 • Sköta marknadsföringsåtgärder avseende ungdomsverksamhet, med stöd av intresseavvägning utifrån vårt berättigade intresse att marknadsföra oss. 
 • Genomföra intern och extern revision. 
 • Ta fram statistik om förbundet. 

 

Lagring av personuppgifter 

 • Som huvudregel behandlas personuppgifter för ändamålen administration och direkt marknadsföring under det verksamhetsår en registrerad deltar i UDF:s verksamhet, och i upp till 24 månader därefter.
   
 • UDF kan komma att spara vissa personuppgifter längre på beslut, begäran eller riktlinjer från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor, författning eller myndighet. Det kan exempelvis gälla krav från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor på att under en viss tid i efterhand kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska verksamheten.
   
 • UDF raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns grund för att behandla.  

 

Har du frågor om denna integritetspolicy?

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig via e-post till info@ungadrogforebyggare.se 

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.