Vision, åsikter och grundprinciper

På den här sidan kan du läsa om Unga Drogförebyggares vision, åsikter samt grundprinciper för drogförebyggande arbete. Du kan också läsa om vad vi vill förändra och varför. 

Vision, åsikter och grundprinciper

På den här sidan kan du läsa om Unga Drogförebyggares vision, åsikter samt grundprinciper för drogförebyggande arbete. Du kan också läsa om vad vi vill förändra och varför. 

Vår vision

Unga Drogförebyggares vision är att bidra till en totalt drogfri värld där inga unga använder, arbetar med eller exponeras för droger.

Visionen antogs på Unga Drogförebyggares årsmöte år 2019. 

Våra åsikter

Två tjejer från Sjölins som ler och tittar upp mot himlen.

Grundprinciper för drogförebyggande arbete

Vi vill att alla Unga Drogförebyggare ska arbeta gemensamt med det drogförebyggande arbetet. Därför har vi tagit fram en lista med våra tio grundprinciper på hur det arbetet ska gå till. 

Vi är övertygade om att tobak, alkohol och droger har negativa effekter för både individer och samhället. Det drogförebyggande arbetet handlar om att unga inte ska utsättas för tobak, alkohol och droger i sin vardag. För varje år en person väljer att vara drogfri ökar sannolikheten för att hen fortsätter vara det.

När man blir medlem i Unga Drogförebyggare skriver man på ett löfte om att inte använda tobak och droger. För oss är det ett viktigt ställningstagande som var och en gör. Gemensamt kan vi se till så att våra aktiviteter är fria från tobak, alkohol och droger.

Drogfria mötesplatser är ställen där unga kan träffa varandra och känna sig trygga i att det är helt fritt från tobak, alkohol och droger. På de drogfria mötesplatserna kan föreningarna ha möten, planera arrangemang och genomföra roliga aktiviteter. Medlemmarna kan även själva skapa drogfria mötesplatser på sina skolor och fritidsgårdar i föreningsform.

Unga Drogförebyggare gör det möjligt för unga att lära känna varandra och engagera sig emot tobak, droger och tidiga alkoholdebuter tillsammans. Organisationen anordnar både nationella träffar men hjälper också till att starta lokalföreningar där våra medlemmar bor. Det kan ske på deras skolor, fritidsgårdar eller andra platser där det behövs.

I vårt arbete med att sprida kunskap ser vi till att informationen är saklig. Korrekt fakta är många gånger vad som behövs för att personer ska kunna ta ställning emot tobak, droger och tidiga alkoholdebuter. Vi sprider kunskap genom utbildningar, föreläsningar och informationsbroschyrer.

Det drogförebyggande arbetet är viktigt för att förbättra folkhälsan. Tobak, alkohol och droger har många negativa hälsoeffekter både fysiskt och psykiskt. För att förändra samhällets struktur behövs politiska beslut. Det viktigt för oss att unga engagerar sig i aktuella narkotikapolitiska frågor. Vi arbetar med opinionsbildning, skriver artiklar och påverkar politiker.

Drogförebyggande arbete behöver göras regelbundet. Unga Drogförebyggare anordnar föreläsningar, läger, utbildningar och kunskapstävlingar flera gånger varje år. Vi besöker också skolor från mellanstadiet till gymnasiet för att öka ungas kunskap om tobak, alkohol och droger. Utöver det anordnar våra lokalföreningar roliga arrangemang såsom filmkvällar, nätverksträffar och studiebesök.

För många unga är det viktigt att ha inspirerande förebilder som ger vägledning i livet. I Unga Drogförebyggare får unga träffa andra som valt att leva ett liv fritt från tobak och droger. De blir samtidigt själva förebilder för andra, genom att visa att det finns många positiva saker med att välja bort tobak och droger.

Det finns flera personer, organisationer och skolor som drömmer om samma saker som vi: en värld där barn och unga får växa upp utan tobak, alkohol och droger. Vi tror att det finns många styrkor i att samarbeta med andra när man vill nå samma resultat. Vi samarbetar regelbundet med andra organisationer och aktörer, vilket är en viktig del i att skapa en drogfri framtid tillsammans.

Att välja ett liv utan tobak, alkohol och droger handlar inte bara om att välja bort saker. Det handlar om att skapa sammanhang där unga får en gemenskap. Tillsammans skapar vi förändring och lägger grunden för en framtid fri från tobak, alkohol och droger. 

En man och en tonåring som går i en park utanför

Tillsammans gör vi skillnad

För att kunna bidra till en helt drogfri värld behövs engagemang och drogförebyggande arbete. Genom att sprida kunskap, arbeta opinionsbildande och skapa drogfria mötesplatser lägger vi gemensamt grunden för en drogfri vardag, såväl som en drogfri framtid.  

Tillsammans förändrar vi attityder, arbetar drogförebyggande, påverkar politiken, ökar kunskapen och möjliggör ungas delaktighet. Vår vision är att inga unga ska använda, arbeta med eller exponeras för droger – och gemensamt kan vi skapa den världen vi vill se.

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Unga Drogförebyggares integritetspolicy

I detta dokument hittar du information om vilka uppgifter Unga Drogförebyggare (UDF) samlar in om dig som medlem, samt för vilka ändamål, hur länge uppgifterna sparas och vilka som är dina rättigheter. 

UDF:s verksamhet är reglerad av Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

Uppdatering av denna policy
En integritetspolicy är dynamisk och uppdateras regelbundet för att reflektera aktuella lagkrav och organisatoriska förändringar. Vi informerar våra medlemmar när denna policy uppdateras. 

 

Den registrerades rättigheter  

 • Den registrerade har rätt att få veta om och hur UDF har sparat dennes personuppgifter. Med en skriftlig undertecknad begäran kan den registrerade få ut ett registerutdrag över sina personuppgifter.
   
 • Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande personuppgifter, samt be om radering. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås, till exempel om uppgifterna finns i handlingar som UDF sparar för arkivering. 
   
 • Den registrerade har rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till: info@ungadrogforebyggare.se
   
 • Den registrerade har rätt att inge klagomål på UDF personuppgiftsbehandling antingen direkt till UDF eller till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Personuppgiftsansvarig  

UDF är ansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för UDF.
 

UDF:s samverkansparter  

UDF är anordnare av all ungdomsverksamhet inom UDF, därmed bär vi också ansvar för behandling av personuppgifter i samband med verksamhet genomförd med samverkanspart. Samma regler gäller som vid verksamhet utförd av endast UDF.

Överföring av uppgifter till tredje part  

UDF är skyldiga att på begäran överlämna de personuppgifter som statliga myndigheter eller kommuner och landsting bedömer vara nödvändiga för att kunna fullföra sina myndighetsuppgifter.  

UDF överlämnar i vissa fall personuppgifter till underleverantörer för marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål. UDF säkerställer då genom personuppgiftsbiträdesavtal att personuppgifter inte hanteras för andra ändamål.
 

UDF överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. UDF har personuppgiftsbiträdesavtal med sina driftleverantörer som säkerställer att personuppgifter inte överförs till tredje land.

Förklaring av personuppgiftsbiträdesavtal:
Ett personuppgiftsbiträdesavtal är ett kontrakt där en organisation anlitar en annan part för att hantera personuppgifter. Detta avtal reglerar hur dessa uppgifter ska skyddas och användas enligt dataskyddslagar som GDPR. 

 

Hur personuppgifter behandlas och samlas in  

UDF samlar in personuppgifter från den registrerade, antingen via webbformulär, via telefon eller i samband med verksamhet. UDF registrerar i normalfallet namn, födelsedatum (ej födelsenummer), adress, e-post, telefonnummer och uppgifter relaterade till deltagande i verksamheten.  

 

Känsliga personuppgifter

UDF behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande och en förutsättning för statsbidrag. I icke nödvändiga fall undviker vi att samla in känsliga uppgifter, det kallas för att vi personuppgiftsminimerar.
 

Administration av personuppgifter 

UDF behandlar personuppgifter för att: 

 • Administrera deltagande och medlemmar. 
 • Kommunicera med de registrerade.  
 • Tillgodose förordningskrav samt Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågors och andra bidragsgivares krav på att kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska verksamheten. 
 • Sköta marknadsföringsåtgärder avseende ungdomsverksamhet, med stöd av intresseavvägning utifrån vårt berättigade intresse att marknadsföra oss. 
 • Genomföra intern och extern revision. 
 • Ta fram statistik om förbundet. 

 

Lagring av personuppgifter 

 • Som huvudregel behandlas personuppgifter för ändamålen administration och direkt marknadsföring under det verksamhetsår en registrerad deltar i UDF:s verksamhet, och i upp till 24 månader därefter.
   
 • UDF kan komma att spara vissa personuppgifter längre på beslut, begäran eller riktlinjer från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor, författning eller myndighet. Det kan exempelvis gälla krav från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor på att under en viss tid i efterhand kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska verksamheten.
   
 • UDF raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns grund för att behandla.  

 

Har du frågor om denna integritetspolicy?

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig via e-post till info@ungadrogforebyggare.se 

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.