Vad är opiater?

Opiater är droger som kommer från en växt som heter opiumvallmo. Kanske har du hört talas om heroin, morfin eller kodein? Dessa är exempel på opiater. De har använts i tusentals år på grund av att de kan lindra smärta och ge en berusande känsla.

Alla opiater är mycket beroendeframkallande och kroppen vänjer sig snabbt vid drogen, vilket gör att dosen snabbt behöver ökas för att den berusande känslan ska uppnås. Beroendekänslan av drogen kan leda till känslor av sjukdom, såsom illamående, muskelsmärtor, snuva, diarré, svettningar, tandvärk, uttorkning och problem med att sova. En alltför hög dos av opiater kan orsaka att andningen upphör, vilket i värsta fall kan leda till döden.

Opiater

Heroin, morfin och andra opiater är olagliga droger. Drogerna har smärtstillande och berusande egenskaper. Det kan leda till beroende och psykiska sjukdomar.

Status: Olaglig.

Opiater som till exempel heroin är olagliga att inneha, sälja och använda i Sverige.

Vad händer när du tar opiater

Hur påverkar opiater kroppen?
 • Följdsjukdomar: Om drogen tas som injektioner (med sprutor genom huden) kan sjukdomar som HIV, hepatit B och hepatit C spridas via sprutorna.
 • Hjärta och kärl: Opiater kan få ditt hjärta att slå långsammare, och om du tar för mycket kan det till och med få ditt hjärta att stanna.
 • Andning: De kan också göra att du andas långsammare eller inte andas alls.
Hur påverkar opiater knoppen?
 • Känslor: När du tar opiater kan du uppleva en stark känsla av lyckorus, men detta kan snabbt förändras till en känsla av trötthet och slöhet.
 • Mentala följdtillstånd: Användande av drogen kan leda till en rad mentala följdtillstånd såsom depression, fobier, ångest och personlighetsstörningar.
Hur påverkar opiater livet?
 • Du kan bli beroende av opiater väldigt snabbt. Det betyder att du kan känna att du måste ha dem för att må bra, och du kan börja göra saker du aldrig trodde att du skulle göra för att få tag på dem.
 • Opiatmissbruk kan leda till kriminalitet.
 • Opiatmissbruk kan leda till hemlöshet.

Varför riskera det?

Lagliga konsekvenser: Att inneha, sälja eller använda opiater är olagligt i Sverige och kan leda till fängelse.

Okända ämnen: När du köper opiater på gatan vet du aldrig riktigt vad du får. Opiaterna kan vara blandade med andra farliga ämnen.

Livshotande risker: En överdos av opiater kan leda till andningsstillestånd och död.

7 anledningar till varför du aldrig ska ta opiater

1. Risk för överdos och död. Om du får i dig för mycket opiater eller använder det på fel sätt kan ditt hjärta stanna eller du slutar andas. Opiater är livsfarliga.

2. Beroende. Opiater är MYCKET beroendeframkallande, och ett missbruk innebär stora risker för ditt liv.

3. Risk för psykiska problem som depression och ångest.

4. Risk för fysiska problem som hjärtproblem och andningsproblem.

5. Risk för att sprida sjukdomar som HIV och hepatit om du injicerar drogen.

6. Det är olagligt. Att ha, sälja eller använda opiater kan leda till fängelse.

7. Det är en stor risk att relationer med familj och vänner förstörs.

Visste du att...

… Opiater är en av de mest beroendeframkallande drogerna som finns! Det används idag som medicin, under kontrollerade former, för att lindra svår smärta och har en lång historia som smärtstillande läkemedel.

Var söka hjälp och stöd?

Att använda droger är skadligt, både fysiskt och psykiskt. Det är vanligt att drogbruk också leder till beroende. Då är det svårt att sluta. Beroendet i sig leder också ofta till komplikationer och besvär av olika slag.

Det är viktigt att du söker hjälp om du eller någon närstående är beroende av droger. Det finns bra hjälp att få. Här är några förslag på vilka du kan höra av dig till:

Kom ihåg att:

Genom att säga nej till droger tar du ett viktigt steg mot att skydda din hälsa och ditt liv. Ta hand om dig själv och om de människor som bryr sig om dig. Tillsammans kan vi skapa en drogfri framtid!

Kontakta oss!

Har du frågor eller synpunkter på den här informationsbroschyren? Besök Unga Drogförebyggares hemsida eller följ oss på Instagram @drogforebyggare och Facebook @unga.drogförebyggare.

Referenslista

[Beroendecentrum Stockholm (2023). Fakta om Heroin, Morfin, Kodein och andra Opiater. Tillgänglig: https://www.beroendecentrum.se/fakta/droger/heroin-morfin-kodein-och-andra-opiater/. Sökväg: Heroin, Morfin, Kodein och andra Opiater. [2023-09-27].

Kunskapsstöd för vårdgivare (2014). Beroende av Opiater. Tillgänglig: https://kunskapsstodforvardgivare.se/omraden/psykisk-halsa/regionala-vardprogram/beroende-av-narkotika-och-doping/regionala-vardprogram/beroende-av-opiater. Sökväg: Beroende av Opiater. [2023-09-27].

Folkhälsomyndigheten (2021). Narkotikaanvändningen och dess negativa konsekvenser i Sverige. Tillgänglig: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/cee585cf5cb443368d21019e85b1c14a/narkotikaanvandningen-negativa-konsekvenser-sverige-20195.pdf. Sökväg: Narkotikaanvändningen i Sverige. [2023-09-27].

 • Narkotika
 • Amfetamin
 • Cannabis
 • Doping
 • Ecstasy
 • Opiater
 • Kokain
 • LSD
 • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Unga Drogförebyggares integritetspolicy

I detta dokument hittar du information om vilka uppgifter Unga Drogförebyggare (UDF) samlar in om dig som medlem, samt för vilka ändamål, hur länge uppgifterna sparas och vilka som är dina rättigheter. 

UDF:s verksamhet är reglerad av Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

Uppdatering av denna policy
En integritetspolicy är dynamisk och uppdateras regelbundet för att reflektera aktuella lagkrav och organisatoriska förändringar. Vi informerar våra medlemmar när denna policy uppdateras. 

 

Den registrerades rättigheter  

 • Den registrerade har rätt att få veta om och hur UDF har sparat dennes personuppgifter. Med en skriftlig undertecknad begäran kan den registrerade få ut ett registerutdrag över sina personuppgifter.
   
 • Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande personuppgifter, samt be om radering. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås, till exempel om uppgifterna finns i handlingar som UDF sparar för arkivering. 
   
 • Den registrerade har rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till: info@ungadrogforebyggare.se
   
 • Den registrerade har rätt att inge klagomål på UDF personuppgiftsbehandling antingen direkt till UDF eller till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Personuppgiftsansvarig  

UDF är ansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för UDF.
 

UDF:s samverkansparter  

UDF är anordnare av all ungdomsverksamhet inom UDF, därmed bär vi också ansvar för behandling av personuppgifter i samband med verksamhet genomförd med samverkanspart. Samma regler gäller som vid verksamhet utförd av endast UDF.

Överföring av uppgifter till tredje part  

UDF är skyldiga att på begäran överlämna de personuppgifter som statliga myndigheter eller kommuner och landsting bedömer vara nödvändiga för att kunna fullföra sina myndighetsuppgifter.  

UDF överlämnar i vissa fall personuppgifter till underleverantörer för marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål. UDF säkerställer då genom personuppgiftsbiträdesavtal att personuppgifter inte hanteras för andra ändamål.
 

UDF överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. UDF har personuppgiftsbiträdesavtal med sina driftleverantörer som säkerställer att personuppgifter inte överförs till tredje land.

Förklaring av personuppgiftsbiträdesavtal:
Ett personuppgiftsbiträdesavtal är ett kontrakt där en organisation anlitar en annan part för att hantera personuppgifter. Detta avtal reglerar hur dessa uppgifter ska skyddas och användas enligt dataskyddslagar som GDPR. 

 

Hur personuppgifter behandlas och samlas in  

UDF samlar in personuppgifter från den registrerade, antingen via webbformulär, via telefon eller i samband med verksamhet. UDF registrerar i normalfallet namn, födelsedatum (ej födelsenummer), adress, e-post, telefonnummer och uppgifter relaterade till deltagande i verksamheten.  

 

Känsliga personuppgifter

UDF behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande och en förutsättning för statsbidrag. I icke nödvändiga fall undviker vi att samla in känsliga uppgifter, det kallas för att vi personuppgiftsminimerar.
 

Administration av personuppgifter 

UDF behandlar personuppgifter för att: 

 • Administrera deltagande och medlemmar. 
 • Kommunicera med de registrerade.  
 • Tillgodose förordningskrav samt Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågors och andra bidragsgivares krav på att kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska verksamheten. 
 • Sköta marknadsföringsåtgärder avseende ungdomsverksamhet, med stöd av intresseavvägning utifrån vårt berättigade intresse att marknadsföra oss. 
 • Genomföra intern och extern revision. 
 • Ta fram statistik om förbundet. 

 

Lagring av personuppgifter 

 • Som huvudregel behandlas personuppgifter för ändamålen administration och direkt marknadsföring under det verksamhetsår en registrerad deltar i UDF:s verksamhet, och i upp till 24 månader därefter.
   
 • UDF kan komma att spara vissa personuppgifter längre på beslut, begäran eller riktlinjer från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor, författning eller myndighet. Det kan exempelvis gälla krav från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor på att under en viss tid i efterhand kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska verksamheten.
   
 • UDF raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns grund för att behandla.  

 

Har du frågor om denna integritetspolicy?

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig via e-post till info@ungadrogforebyggare.se 

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.