Vad vi vill förändra

Vi vill förändra samhället både nerifrån och uppifrån. Vi tror på människors förmåga att organisera sig och få saker att hända, men vi tror också att det är viktigt att vissa beslut fattas politiskt.

Det finns flera saker som behöver förändras i samhället när det gäller synen på droger, drogförebyggande insatser och kunskap om tobak, alkohol och droger.  

Vad vi vill förändra​

Vi vill förändra samhället både nerifrån och uppifrån. Vi tror på människors förmåga att organisera sig och få saker att hända, men vi tror också att det är viktigt att vissa beslut fattas politiskt.

Det finns flera saker som behöver förändras i samhället när det gäller synen på droger, drogförebyggande insatser och kunskap om tobak, alkohol och droger.  

Attityder

Attityder handlar om vilka normer och värderingar en person har och hur dessa uttrycks i hens handlingar. Vi ser ett problem i att droger normaliseras och att riskerna förminskas. När någonting anses vara normalt är det lättare att unga utsätts för grupptryck. Vi vill fungera som en motpol till detta.  

Droger har negativa effekter, särskilt för unga som fortfarande utvecklas mycket. Det finns risker med att hjärnan utsätts för drogers effekter, och en person kan aldrig veta i förväg hur hen kommer påverkas. Konsekvenstänket är inte färdigutvecklat hos unga, vilket gör det svårare att förstå både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. 

Tillsammans kan unga och vuxna skapa attityder som förebygger tidiga alkoholdebuter, en vilja att avstå från droger och tobak samt skapa fler drogfria mötesplatser.

Vi vill normalisera ett drogfritt liv

Vi tror att ett drogfritt liv normaliseras bäst genom att prata om drogers effekter med unga, men också genom att det finns platser där unga inte utsätts för tobak, alkohol och droger. Ett drogfritt liv ska inte ses som ett undantag, utan som normen.  

Det finns många människor som tar avstånd från droger och det främjar både fysisk och psykisk hälsa att göra det. När vi normaliserar drogfrihet skapas också ett längre avstånd till att börja använda droger. Vi är säkra på att det kommer ha positiva effekter både för individen, de i hens närhet och framtidens samhälle. 

Drogförebyggande arbete

Vi vill förebygga att barn och unga utvecklar beroenden och andra negativa effekter av att använda droger. Därför uppmanar vi långsiktigt och strukturerat arbete genom att finnas på platser där ungdomar befinner sig.  

Vi vill öka samverkan mellan olika verksamheter för att enklare kunna identifiera vilka insatser som bör fokuseras på. Det görs genom att flera verksamheter, organisationer och myndigheter samarbetar och kommer överens om hur de ska göra drogförebyggande arbete.  

Det drogförebyggande arbetet angår unga, och därför är det viktigt att de har möjlighet att vara delaktiga i det. Det kan ske genom aktiva föreningar, workshops och kunskapsspridning på platser där ungdomar är verksamma. Det kan också göras genom att unga kan vara med i drogfria aktiviteter på sin fritid.  

Politisk påverkan

Vi vill att politiker ska göra så att fler verksamheter engagerar sig i det drogförebyggande arbetet. 

Genom att förebygga droganvändning kan man undvika större negativa konsekvenser på längre sikt. Studier har visat att elever som tar droger får sämre skolresultat, vilket påverkar deras möjlighet att etablera sig i samhället. Därför måste det tas fram tydligare drogförebyggande insatser. 

Resurser behöver läggas på områden där barn och unga samlas och är aktiva. Unga ska själva ha möjlighet att engagera sig i det drogförebyggande arbetet, men även personal som arbetar med unga ska få stöd i sitt arbete för att jobba drogförebyggande.  

Vi vill att kommuner ska ha förutsättningar för att arbeta drogförebyggande lokalt och ha möjlighet att skapa nya drogfria mötesplatser.  

Ökad kunskap

Vi vill att barn och unga ska få ökad kunskap om droger. Det ska kunna ske både i vardagen genom skolan, men också på fritiden genom föreningslivet. Genom att öka medvetenheten om drogers effekter kan fler ta ställning emot droganvändning.  

Kunskapsspridningen kan ske genom samtal, texter, utbildningar, workshops och sociala medier. Kunskapen kan också öka genom att unga får möjlighet att lyfta drogrelaterade frågor i sin skolmiljö eller med personal på fritidsgården.  

Skolan ska vara en trygg plats för unga där de får information om tobak, alkohol och droger. Det finns både sociala och individuella fördelar med att välja bort droger, och det behöver lyftas upp oftare. 

Målgruppens delaktighet

Vi vill att alla som vill engagera sig ska ha möjlighet att göra det. Unga ska få vara delaktiga i det drogförebyggande arbetet och måste få höras mer i den drogpolitiska debatten. När unga engagerar sig i att skapa drogfria aktiviteter inspirerar de också andra till ett drogfritt liv och ett drogfritt samhälle. Det skapar samhörighet med andra unga som väljer bort droger, och bidrar till en drogfri plattform för andra att engagera sig i. 

För oss är det viktigt att engagemanget kommer från unga själva och att deltagandet är frivilligt. Samtidigt är det viktigt att de får det stöd de önskar, exempelvis tillgång till lokaler att vara i, material till aktiviteter eller möjlighet att delta på drogfria evenemang. Gemensamt kan vi forma en framtid där unga inte exponeras för tobak, alkohol och droger.

  • Narkotika
  • Amfetamin
  • Cannabis
  • Doping
  • Ecstasy
  • Opiater
  • Kokain
  • LSD
  • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.