Om våra skolbesök

Vill ni att vi kommer och besöker er skola?

Under våra skolbesök har vi öppna samtal med eleverna om drogers påverkan, samt besvarar deras frågor. Vi pratar också om hur man kan arbeta för att skapa en drogfri framtid.

Unga Drogförebyggares informatörer kompletterar skolans egen undervisning om tobak, alkohol och droger.

UDF och Fritiof på er skola

Så tycker personalen på skolorna som vi besökt

"Ett skolbesök från UDF öppnar upp en arena där man kan möta elever som är i riskzon. Att ett drogförebyggande arbete finns är väldigt viktigt. Gymnasiet är en tid i livet då det är väldigt lätt för ungdomar att hamna i det av helt oförstånd, men också genom att självmedicinera mot exempelvis psykisk ohälsa."
Karin Dahl Klingvall
skolsköterska, Globala Gymnasiet
"Jag tycker att det är sjukt viktigt att ett drogförebyggande arbete finns! I och med att droger finns i vårt samhälle mer än någonsin nu så behöver vi hitta sätt för att motverka detta. Ungdomarna måste förstå vad konsekvenserna blir när de brukar droger. Vi här på skolorna jobbar ju med att skapa framtiden, och har vi elever som går ned sig i droger i stället så har vi ingen framtid"
Pernilla Petersson
förstelärare, Stockholm Science and Innovation School
"Eleverna uppskattar det här jättemycket tror jag, just för att de tänker att det här är någon som pratar om det här på ett avdramatiserat sätt. Det är inte tabubelagt. Man kan prata med era representanter på ett avslappnat sätt. Eleverna vågar fråga, kanske inte för egen del men åtminstone för en kompis; Vad kan jag göra för att hjälpa min kompis"
Jasminé Fares
kurator, Procivitas

Eleverna om skolbesöken från UDF

Jag tycker att UDFs skolbesök är jätteviktiga. Det är jättebra att få den informationen som UDF ger, eftersom många ungdomar idag inte vet vad konsekvenserna av drogbruk innebär. Vad som händer i kroppen och alla andra negativa saker som sker.
Izabella Kilegård
ordförande i elevkåren på Fredrika Bremergymnasie

Om våra skolbesök

Vill ni att vi kommer och besöker er skola? Under våra skolbesök har vi öppna samtal med eleverna om drogers påverkan och besvarar deras frågor. Vi pratar också om hur man kan arbeta för att skapa en drogfri framtid.

Unga Drogförebyggares informatörer kompletterar skolans egen undervisning om tobak, alkohol och droger.

Så går ett besök till

När vi besöker skolor ställer vi upp vår monter och har en eller två av våra droginformatörer på plats under hela vårt besök. Vi anordnar aktiviteter och kunskapstävlingar som eleverna kan delta i och svarar på deras frågor. Ofta har vi med oss broschyrer med droginformation och uppmuntrar till öppna samtal om droger och vilka effekter de kan ha hos både människor och i vårt samhälle.

Vi tror på att kunskap leder till mer medvetna val och arbetar därför med att ge unga en chans att reflektera över drogers konsekvenser och påverkan tidigt i livet.

Urval av besökta skolor

Professionella droginformatörer

Våra informatörer har fått en internutbildning från Unga Drogförebyggare, har relevant bakgrund och är kunniga i ämnet. De arbetar inkluderande och ger kvalificerade svar på elevers funderingar.

Vi utgår från fakta och fokuserar på att hålla ett objektivt perspektiv när det kommer till droger, alkohol och tobak.

Starta förening

För de som är intresserade kan vi hjälpa med att starta upp en förening på skolan. Intresset ska finnas hos ungdomarna själva, så att det drogförebyggande arbetet utförs av de unga – för unga.

Vi stöttar även personal i det löpande drogförebyggande arbetet, efter det att en förening har startats upp. Vi ser till så att drogförebyggande insatser kan ske på skolan, där ungdomarna själva styr och sätter förutsättningar.

Inför ett skolbesök

Som skola behöver ni inte förbereda mycket inför vårt besök. Vi tar hand om det praktiska, ställer upp vår monter och ser till så att elevernas ordinarie undervisning inte störs.

Elever kan ta ställning mot droger

Under vårt besök uppmuntrar våra droginformatörer elever att ta ställning mot droger genom att bli medlemmar i Unga Drogförebyggare, skriva under ett löfte om drogfrihet och delta i kunskapsbaserade aktiviteter och tävlingar.

Att skriva under ett löfte om drogfrihet innebär att aktivt ta ställning mot tobak, alkohol och droger fram tills årsskiftet. Detta är en utmaning som kan stärka unga och till exempel motverka att de faller för grupptryck från kompisar.

Ett komplement till skolans undervisning

Unga Drogförebyggares skolbesök kompletterar skolans egen undervisning om droger, alkohol och tobak. Vi skapar en möjlighet för elever att få diskutera, ställa frågor och reflektera.

Var?

I nuläget besöker vi skolor i Stockholm och närliggande län, däremot har vi ambitionen att erbjuda skolbesök även i andra län.

Har du frågor?

Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren inför våra skolbesök.

 • Narkotika
 • Amfetamin
 • Cannabis
 • Doping
 • Ecstasy
 • Opiater
 • Kokain
 • LSD
 • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Unga Drogförebyggares integritetspolicy

I detta dokument hittar du information om vilka uppgifter Unga Drogförebyggare (UDF) samlar in om dig som medlem, samt för vilka ändamål, hur länge uppgifterna sparas och vilka som är dina rättigheter. 

UDF:s verksamhet är reglerad av Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

Uppdatering av denna policy
En integritetspolicy är dynamisk och uppdateras regelbundet för att reflektera aktuella lagkrav och organisatoriska förändringar. Vi informerar våra medlemmar när denna policy uppdateras. 

 

Den registrerades rättigheter  

 • Den registrerade har rätt att få veta om och hur UDF har sparat dennes personuppgifter. Med en skriftlig undertecknad begäran kan den registrerade få ut ett registerutdrag över sina personuppgifter.
   
 • Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande personuppgifter, samt be om radering. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås, till exempel om uppgifterna finns i handlingar som UDF sparar för arkivering. 
   
 • Den registrerade har rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till: info@ungadrogforebyggare.se
   
 • Den registrerade har rätt att inge klagomål på UDF personuppgiftsbehandling antingen direkt till UDF eller till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Personuppgiftsansvarig  

UDF är ansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för UDF.
 

UDF:s samverkansparter  

UDF är anordnare av all ungdomsverksamhet inom UDF, därmed bär vi också ansvar för behandling av personuppgifter i samband med verksamhet genomförd med samverkanspart. Samma regler gäller som vid verksamhet utförd av endast UDF.

Överföring av uppgifter till tredje part  

UDF är skyldiga att på begäran överlämna de personuppgifter som statliga myndigheter eller kommuner och landsting bedömer vara nödvändiga för att kunna fullföra sina myndighetsuppgifter.  

UDF överlämnar i vissa fall personuppgifter till underleverantörer för marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål. UDF säkerställer då genom personuppgiftsbiträdesavtal att personuppgifter inte hanteras för andra ändamål.
 

UDF överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. UDF har personuppgiftsbiträdesavtal med sina driftleverantörer som säkerställer att personuppgifter inte överförs till tredje land.

Förklaring av personuppgiftsbiträdesavtal:
Ett personuppgiftsbiträdesavtal är ett kontrakt där en organisation anlitar en annan part för att hantera personuppgifter. Detta avtal reglerar hur dessa uppgifter ska skyddas och användas enligt dataskyddslagar som GDPR. 

 

Hur personuppgifter behandlas och samlas in  

UDF samlar in personuppgifter från den registrerade, antingen via webbformulär, via telefon eller i samband med verksamhet. UDF registrerar i normalfallet namn, födelsedatum (ej födelsenummer), adress, e-post, telefonnummer och uppgifter relaterade till deltagande i verksamheten.  

 

Känsliga personuppgifter

UDF behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande och en förutsättning för statsbidrag. I icke nödvändiga fall undviker vi att samla in känsliga uppgifter, det kallas för att vi personuppgiftsminimerar.
 

Administration av personuppgifter 

UDF behandlar personuppgifter för att: 

 • Administrera deltagande och medlemmar. 
 • Kommunicera med de registrerade.  
 • Tillgodose förordningskrav samt Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågors och andra bidragsgivares krav på att kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska verksamheten. 
 • Sköta marknadsföringsåtgärder avseende ungdomsverksamhet, med stöd av intresseavvägning utifrån vårt berättigade intresse att marknadsföra oss. 
 • Genomföra intern och extern revision. 
 • Ta fram statistik om förbundet. 

 

Lagring av personuppgifter 

 • Som huvudregel behandlas personuppgifter för ändamålen administration och direkt marknadsföring under det verksamhetsår en registrerad deltar i UDF:s verksamhet, och i upp till 24 månader därefter.
   
 • UDF kan komma att spara vissa personuppgifter längre på beslut, begäran eller riktlinjer från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor, författning eller myndighet. Det kan exempelvis gälla krav från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor på att under en viss tid i efterhand kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska verksamheten.
   
 • UDF raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns grund för att behandla.  

 

Har du frågor om denna integritetspolicy?

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig via e-post till info@ungadrogforebyggare.se 

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.