Vår vision: allas rätt till en drogfri ungdom 

Unga Drogförebyggare är en ideell ungdomsorganisation som arbetar drogförebyggande med fokus på tobak och droger i alla dess former. Vårt övergripande syfte är att engagera unga i det drogförebyggande arbetet genom att sprida kunskap och skapa lokalt engagemang via lokalföreningar. 

Vi vill skapa förutsättningar för en god hälsa hos ungdomar och inspirera dem till ett hälsosamt liv. Det gör vi bland annat genom att anordna drogförebyggande aktiviteter, utbildningar och föreläsningar, men också via skapandet av drogfria mötesplatser som rum för kunskapsutbyte. Det tror vi föder i engagemang, både kring drogprevention och i föreningslivet. 

Vi arbetar också en del politiskt genom att lyfta ungas röster i den drogpolitiska debatten och genom representation i olika relevanta nätverk och organisationer. 

Vi vill göra vårt budskap tydligt 

Vårt arbete är för oss väldigt tydligt och konkret, men vi har på sistone upptäckt att så inte alltid är fallet för vår omgivning. Vi har märkt av att det ibland uppstår otydligheter kring vilka vi är och vad vi står för. Detta har vi främst noterat i vår utåtriktade verksamhet där vi besöker skolor och andra verksamheter där ungdomar vistas. 

Det informativa arbete som vi bedriver under dessa besök gällande droger, fördelarna med drogfrihet och hur ett drogförebyggande arbete kan se ut, brukar ofta vara mycket uppskattat hos ungdomarna och eleverna. De är ofta glada, intresserade och ställer många insiktsfulla frågor till oss. I denna situation är våra droginformatörer självklart kvalificerade till att svara på frågor som rör Unga Drogförebyggares verksamhet, droger och dess effekter, men ibland händer det att målgruppen även ställer frågor som är rent polisiära eller vårdrelaterade. Det är i dessa situationer som en problematik uppstår. Unga Drogförebyggare varken kan eller vill lägga oss i vårdens och/eller polisens arbete. 

Efter denna upptäckt såg vi därför ett behov av en tydligare definition för vår organisation och vårt arbete. Ett grundligt identitets-, värderings- och visionsarbete behövde göras. 

Vi har arbetat med vår organisations identitet 
 
Vi har under den senaste tiden därför fokuserat mycket på att arbeta med vår värdegrund och för att hitta vår sanna identitet. Vi har med andra ord riktat fokus inåt, internt inom organisationen. 

I detta arbete har det till stor del handlat om att föra dialog med våra medlemmar och ställa oss frågorna ”Vilka är Unga Drogförebyggare egentligen?”, ”Vad ska vi stå för?” och ”Vilka ska vara våra grundprinciper och fokusområden?”. 

Våra tre fokusområden 

Vi visste ganska snart att Unga Drogförebyggare framöver kommer att behöva definieras mer som en drogförebyggande organisation, med tyngdpunkt på just drogförebyggande verksamhet. Därtill kom vi överens om att vi vill bli sedda som en organisation som arbetar förebyggande inom tre huvudsakliga fokusområden; kunskapsspridning, opinionsbildning och drogfria mötesplatser. 

Dessa tre fokusområden kom att beskriva och sammanfatta både vår organisation och vår verksamhet väl. Vår identitet är grundad i dessa fokusområden och fokusområdena anlägger även fundamentet för vår vision. Unga Drogförebyggare siktar mot ett drogfritt samhälle, där alla barn och unga själva har tillräckliga kunskaper för att kunna ta informerade beslut. Det anser vi är ungas rättighet. Förhoppningsvis kan vi i vårt drogförebyggande arbete också inspirera barn och ungdomar till att välja ett hälsosamt och drogfritt liv. 

Beskrivning av våra tre fokusområden: 
 

Kunskapsspridning: 

Det bästa aktiva drogförebyggande arbetet är vi övertygade om bedrivs genom informations- och kunskapsförmedling. Unga Drogförebyggare strävar alltid efter att öka kunskaper kring drogers konsekvenser och effekter på både individ och samhälle. Vi tror bestämt på att ökad kunskap är nyckeln till att motverka att barn och unga börjar med tobak och droger. 

Inom detta fokusområde faller skol- och verksamhetsbesöken. En annan del av fokusområdet kunskapsspridning är olika utbildningar och kampanjer. Detta genomförs i syftet att inspirera målgruppen till drogfrihet och till att vara goda förebilder för varandra.  
 

Opinionsbildning: 

Vårt andra fokusområde är opinionsbildning. Inom detta arbetar vi på både nationell och lokal nivå. Arbetet är inriktat mot att representera unga, föra fram deras röster och verka för att få fler unga delaktiga i den drogpolitiska debatten. Att medverka i forum där drogpolitik diskuteras är viktigt för oss. Vi samarbetar gärna med andra organisationer som också bedriver verksamhet inom folkhälsoområdet och barnrätt.  
 

Drogfria mötesplatser: 

Vi vet att en organisation inte kan utvecklas utan sina lokalföreningar, därför är detta tredje fokusområde en oerhört viktig bit för oss. Inom det här fokusområdet strävar vi efter att fortsatt arbeta aktivt för att stötta och stärka alla våra befintliga lokalföreningar, skapa goda förutsättningar för bildandet av fler föreningar samt arbeta för att öka Unga Drogförebyggares geografiska spridning. Vi vet också att det är först när vi åker ut och fysiskt möter ungdomarna som de drogfria mötesplatserna skapas. Det är i detta möte som vi kan inspirera de unga till att bilda egna drogförebyggande föreningar, parallellt med att vi också bedriver kunskapsspridning. Långsiktigt vill vi skapa bättre förutsättningar för de lokalföreningar som bildas, stimulera och stötta dem i både deras egna föreningsverksamhet och i deras drogförebyggande arbete samt hjälpa dem att hålla drogfria aktiviteter för sina egna medlemmar.  

Vi kommer att följa våra fokusområden 

Unga Drogförebyggare kommer, och behöver, framöver arbeta samlat och inriktat mot våra fokusområden. Endast på så sätt tror vi att vi kan fastslå och bekräfta vår identitet som en förebyggande, preventiv, organisation. Vi vill undvika att automatiskt bli ihopkopplade med i allt som rör områdena droger, tobak och alkohol. Genom att arbeta på detta sätt sänder vi ut ett konkret budskap om att vi är en drogförebyggande organisation som arbetar inom våra fokusområden och inget annat. Vi upprättar en tydlig och ärlig bild av oss själva. En bild där vi visar att vi hyser stor respekt för polisens och vårdens arbete och absolut inte vill lägga oss i det. Att konkurrera med dessa två är nämligen inte, och har aldrig varit, Unga Drogförebyggares avsikt. Det vi intresserar oss för och arbetar med är snarare att skapa en positiv bild kring att vara drogfri, främja drogfrihet och tillhandahålla ungdomar en drogfri fritid samt aktiviteter. 

För oss i Unga Drogförebyggare är det viktigt att få bli sedda och erkända som en egen, extern enhet som arbetar drogförebyggande och inget annat. 

  • Narkotika
  • Amfetamin
  • Cannabis
  • Doping
  • Ecstasy
  • Opiater
  • Kokain
  • LSD
  • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.