Vikten av ett drogförebyggande arbete

”Jag har bara provat det på fest, några enstaka gånger” 
”Jag kan sluta när jag vill” 
”Vaddå, det här snuset är tobaksfritt” 

Idag är användandet av alkohol, tobak och droger tyvärr vanligt förekommande. Många farliga substanser och rusmedel har blivit normaliserade av vuxna och i samhället som stort. Detta snappar den yngre befolkningen snabbt upp. För tonåringar och ungdomar är det naturligt att vilja testa gränser och prova på nya saker. Det förbjudna och farliga är ofta lockande. Men här är det lätt att det går fel, för långt och sedan finns det inte återvändo. Vi inom Unga Drogförebyggare vill, precis som namnet antyder, förebygga att det går för långt för ungdomarna.

För att få ungdomar att avstå från droger, tobak och alkohol, för att få dem att ta ställning och våga säga nej när frågan kommer, krävs kunskap. Vi inom Unga Drogförebyggare arbetar därför med målmedvetna och riktade insatser för att höja just kunskapen hos ungdomar. Vi jobbar med att informera och öka kunskaperna om droger och dess effekter på både människan och samhället. Det är vad vi kallar för ett drogförebyggande arbete.

Enligt Folkhälsomyndigheten är utgångspunkten för ett förebyggande arbete att förbättra människors livsvillkor och levnadsvanor, och det håller vi med om. Att arbeta drogförebyggande innebär att vi går in med åtgärder tidigt för att främja en god hälsa hos ungdomar.

Vi tror att ett lyckat drogförebyggande arbete måste påbörjas i tid. I vår verksamhet och i våra olika projekt vill vi alltid vända oss mot en ung målgrupp, barn och ungdomar i skolåldern. Främst högstadiet och gymnasiet. Varför? Jo för det är i den åldern som drog-, tobaks- och alkoholdebuten sker för de allra flesta ungdomar. Genom att gå in här, riktat mot denna målgrupp, med informations- och kunskapshöjande insatser kan vi bäst förebygga att dessa debuter sker. Kunskap är makt, heter det. Vi tror att kunskap är mer än så. Vi tror att kunskap ger insikt, förståelse, handlingskraft, egenmakt och mod till att säga nej.

Tidiga och förbyggande insatser är viktiga för att skapa goda livsvillkor och levnadsvanor hos ungdomar. I vårt drogförebyggande arbete fokuserar vi mycket på att sprida information, öka kunskapen samt involvera och engagera ungdomarna själva. På deras eget vis. För utan engagerade ungdomar kommer arbetet inte att fungera. Genom att låta ungdomarna få vara en del av det drogförebyggande arbetet, genom att låta dem själva bilda egna konstellationer som exempelvis föreningar, tror vi att arbetet och informationen tillvaratas och stannar hos ungdomarna längre.

Vi arbetar mycket för att skapa och främja goda miljöer som ungdomarna kan vistas i. Det gör vi genom att erbjuda positiva fritidsaktiviteter och genom att introducera ungdomarna för det vi kallar för föreningsformen. Detta innebär att vi stöttar och hjälper ungdomarna i sin egen organisering och skapandet av sin egen fritidNär vi låter ungdomarna få organisera sig själva i föreningar ger vi dem egenmakt, handlingskraft och demokratiska verktyg. Genom att låta dem få arbeta i denna form får de i tidig ålder lära sig mer om hur man tar demokratiska beslut, ansvar, tar vara på sin egen förmåga till inflytande och förstå hur de själva kan påverka sin omgivning. I föreningar får ungdomarna dessutom träffa likasinnade, uppleva hur det är att arbeta under demokratiska förhållanden och mot föreningens självändamål, vilket har stor betydelse för deras samarbetsförmågor och demokratiska synsätt framöver. Allt detta tror vi gynnar dem i framtiden och i arbetslivet.

Att involvera ungdomarna och låta dem själva vara med och styra hur det drogförebyggande arbetet ska se ut, i deras egen förening eller på skolan, tror vi är nyckeln till framgång. Att därtill ger dem information, kunskap och stöd för att välja en god hälsa tror vi är det vinnande konceptet.

Vi kan inte förhindra att droger existerar. Vi kan varken minska försäljningen eller förbjuda att den sker. Existensen av droger, tobak och alkohol kan vi tyvärr inte göra något åt. Däremot kan vi försöka hjälpa till att motverka efterfrågan på rusmedel. För om efterfrågan minskar, minskar även försäljningen. Det vet vi. Därför fokuserar vi, som en ideell och politiskt oberoende aktör, på att förbättra det drogförebyggande arbetet som sker i regioner och kommuner runt om i hela Sverige. Vi vill vara med där, i en samverkan med lokala och regionala samhällsaktörer.

Vill du vara med oss och hjälpa till i att skapa en drogfri framtid för unga? Bli medlem idag eller kontakta oss! 

info@ungadrogforebyggare.se

 • Narkotika
 • Amfetamin
 • Cannabis
 • Doping
 • Ecstasy
 • Opiater
 • Kokain
 • LSD
 • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Unga Drogförebyggares integritetspolicy

I detta dokument hittar du information om vilka uppgifter Unga Drogförebyggare (UDF) samlar in om dig som medlem, samt för vilka ändamål, hur länge uppgifterna sparas och vilka som är dina rättigheter. 

UDF:s verksamhet är reglerad av Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

Uppdatering av denna policy
En integritetspolicy är dynamisk och uppdateras regelbundet för att reflektera aktuella lagkrav och organisatoriska förändringar. Vi informerar våra medlemmar när denna policy uppdateras. 

 

Den registrerades rättigheter  

 • Den registrerade har rätt att få veta om och hur UDF har sparat dennes personuppgifter. Med en skriftlig undertecknad begäran kan den registrerade få ut ett registerutdrag över sina personuppgifter.
   
 • Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande personuppgifter, samt be om radering. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås, till exempel om uppgifterna finns i handlingar som UDF sparar för arkivering. 
   
 • Den registrerade har rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till: info@ungadrogforebyggare.se
   
 • Den registrerade har rätt att inge klagomål på UDF personuppgiftsbehandling antingen direkt till UDF eller till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Personuppgiftsansvarig  

UDF är ansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för UDF.
 

UDF:s samverkansparter  

UDF är anordnare av all ungdomsverksamhet inom UDF, därmed bär vi också ansvar för behandling av personuppgifter i samband med verksamhet genomförd med samverkanspart. Samma regler gäller som vid verksamhet utförd av endast UDF.

Överföring av uppgifter till tredje part  

UDF är skyldiga att på begäran överlämna de personuppgifter som statliga myndigheter eller kommuner och landsting bedömer vara nödvändiga för att kunna fullföra sina myndighetsuppgifter.  

UDF överlämnar i vissa fall personuppgifter till underleverantörer för marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål. UDF säkerställer då genom personuppgiftsbiträdesavtal att personuppgifter inte hanteras för andra ändamål.
 

UDF överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. UDF har personuppgiftsbiträdesavtal med sina driftleverantörer som säkerställer att personuppgifter inte överförs till tredje land.

Förklaring av personuppgiftsbiträdesavtal:
Ett personuppgiftsbiträdesavtal är ett kontrakt där en organisation anlitar en annan part för att hantera personuppgifter. Detta avtal reglerar hur dessa uppgifter ska skyddas och användas enligt dataskyddslagar som GDPR. 

 

Hur personuppgifter behandlas och samlas in  

UDF samlar in personuppgifter från den registrerade, antingen via webbformulär, via telefon eller i samband med verksamhet. UDF registrerar i normalfallet namn, födelsedatum (ej födelsenummer), adress, e-post, telefonnummer och uppgifter relaterade till deltagande i verksamheten.  

 

Känsliga personuppgifter

UDF behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande och en förutsättning för statsbidrag. I icke nödvändiga fall undviker vi att samla in känsliga uppgifter, det kallas för att vi personuppgiftsminimerar.
 

Administration av personuppgifter 

UDF behandlar personuppgifter för att: 

 • Administrera deltagande och medlemmar. 
 • Kommunicera med de registrerade.  
 • Tillgodose förordningskrav samt Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågors och andra bidragsgivares krav på att kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska verksamheten. 
 • Sköta marknadsföringsåtgärder avseende ungdomsverksamhet, med stöd av intresseavvägning utifrån vårt berättigade intresse att marknadsföra oss. 
 • Genomföra intern och extern revision. 
 • Ta fram statistik om förbundet. 

 

Lagring av personuppgifter 

 • Som huvudregel behandlas personuppgifter för ändamålen administration och direkt marknadsföring under det verksamhetsår en registrerad deltar i UDF:s verksamhet, och i upp till 24 månader därefter.
   
 • UDF kan komma att spara vissa personuppgifter längre på beslut, begäran eller riktlinjer från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor, författning eller myndighet. Det kan exempelvis gälla krav från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor på att under en viss tid i efterhand kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska verksamheten.
   
 • UDF raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns grund för att behandla.  

 

Har du frågor om denna integritetspolicy?

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig via e-post till info@ungadrogforebyggare.se 

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.